Informace a GDPR

Upozornění

Při své práci a na besedách odpovídám na otázky a vyjadřuji se ke konkrétní situaci, konkrétního člověka v konkrétním období nebo hovořím obecně o principech a možnostech, ale jak klient s informacemi a svým dalším životem a situací naloží, je jen a pouze na jeho vlastní odpovědnost. Žádné techniky a doporučení nenahrazují odbornou lékařskou nebo komplexní klinickou psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou péči!

 

Mlčenlivost

Samozřejmým prvkem při mém jednání s klienty a zpracování jejich údajů je naprostá mlčenlivost o všem, co v rámci konzultace, besedy či poradenství zazní nebo vyjde najevo, podobně, jako je lékař nebo terapeut vázán lékařským tajemstvím.

GDPR

Děkuji Vám za zájem o mé služby a návštěvu mých webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s férovým jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text.
Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Správcem je Naděje člověka, zastoupená mnou, Jiřím Ledvinkou, IČO: 07027753, sídlem Žernovník 18, 679 21.

 

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Prohlašuji, že jsem přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, a že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníka budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytl účastník nebo osobní údaje, které poskytovatel získal na základě plnění objednávky účastníka.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi účastníkem a poskytovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
–  splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– oprávněný zájem poskytovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– souhlas účastníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby,
– plnění zákonných povinností, které se na poskytovatele vztahují.

Účelem zpracování osobních údajů je:
– vyřízení objednávky účastníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a poskytovatelem,
– dokladovací povinnost poskytovatele vůči orgánům státní správy a státního dozoru. 

Dále je účelem zpracování osobních údajů, a to v případech udělení speciálního souhlasu účastníka:
– předání obchodních či marketingových sdělení.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Moje technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek e-mailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele e-mailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních e-mailových a telefonických providerů.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt.

Účastník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Účastník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.
Dále má účastník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na emailovou adresu platby@nadejecloveka.cz. V případě, že se účastník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Třetí osoby a strany

Poskytovatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software, poskytovatele mailingových služeb a koordinátora aktivit. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.  Poskytovatel a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči účastníkům přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

VOP

Zde dále také naleznete Všeobecné obchodní, dodací, platební a reklamační podmínky.

Nadcházející akce:

Víkendový workshop pro podnikatele a začínající podnikatele s Jiřím Ledvinkou a hosty
Hotel Naháč Chocerady 9-10.3.2024

Popis: Zveme vás na dvoudenní víkendový workshop s Jiřím Ledvinkou, Tomášem Ondrákem a hosty, kde se společně budeme věnovat hlavním bodům a oblastem, které řešíte, jako začínající, či již stávající podnikatelé.

Kdy: od soboty 9.3.2024 10:00 do neděle 10.3.2024 17:00
Kde: hotel Naháč Chocerady

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 16 500 Kč (674 €) / osobu

Setkání podnikatelů a budoucích podnikatelů
Brno 19.3.2024 od 16:00

Popis: Setkání pro podnikatele, začínající podnikatele nebo ty, kteří chtějí začít podnikat. První z akcí, workshopů a setkávání na téma podnikání, samostatnosti a spolupráce v rámci komunity. Přijďte si pro inspiraci nebo sdílení svých aktivit.

Kdy: V úterý 19.3.2024 od 16:00 do 19:00
Kde: Brno – naživo

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 300 Kč (13 €) / osobu

Živé setkání s Jiřím Ledvinkou
Blansko 25.3.2024 od 14:00

Popis: Seminář bez programu s Jiřím Ledvinkou, kde bude prostor na sdílení, otázky, odpovědi a hlavně nenucené harmonizující prostředí.

Kdy: V pondělí 25.3.2024 od 14:00 do 17:00
Kde: Blansko – naživo

Přihlašování: Otevřeno
Cena: 2900 Kč (121 €) / osobu

Rozhovory a články: